Программа мероприятия

29.04.2017
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
09:00-09:45 Регистрация и подготовка участников и запись на мастер классы Все Без ограничений фойе
10:00-10:30 Открытие чемпионата Все Без ограничений актовый зал
10:45-11:45 Брифинг для журналистов      - Организаторы, со-организаторы, журналисты каб. № 142
11:00-14:00  Инженерный проект Робототехника, мехатроника, 
Прикладная физика и сопутствующие направления, 
STEAM
от 7 до 12 лет  парадный зал
от 13 до 18 лет  парадный зал
от 7 до 22 лет  парадный зал
11:00-16:00  Программный проект  Scratch                                                                             Разработка для компьютера                                       Разработка для мобильного устройства от 7 до 12 лет  каб. №141
от 13 до 18 лет  каб. №141
от 19 до 22 лет  каб. №141
11:00-14:00  WRO 2017 (Open Category) Недорогая и чистая энергия, устойчивые города и населенные пункты, борьба с изменением климата, сохранение экосистемы суши до 12 лет  фойе около парадного зала
от 13 до 15 лет 
от 16 до 19 лет 
11:00-15:00 WRO 2017  Regular Category Устойчивый туризм                                                         Углеродная нейтральность                                   Возобновляемая и чистая энергия до 12 лет  мраморный зал, игротека
от 13 до 15 лет 
от 16 до 19 лет 
11:00-14:00 WRO 2017  Футбол роботов Футбол роботов Без ограничений мраморный зал, игротека
12:00-16:00 Мастер классы и семинары Робототехника                                                      Программирование (Scratch, Pyton, Swift, WEB, Apple)                                                                                                  3D дизайн и 3D моделирование                                        Мастер классы  для администрации и учителей школ от 7 до 18 лет каб. №181
от 7 до 22 лет каб. № 140, 184, 185, 171
Без ограничений каб. № 124
Без ограничений каб. № 181, 185, 171
30.04.2017
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
09:00-10:00 Регистрация  Участники конкурса "Бои роботов" Без ограничений фойе
10:00-11:00 Подготовка команд к конкурсу "Бои роботов"      - Без ограничений мраморный зал
11:00-13:00 Бои роботов Сумо от 7 до 12 лет , от 13 до 18 лет  мраморный зал
Кегельринг от 7 до 12 лет , от 13 до 18 лет  мраморный зал
Линия от 7 до 12 лет , от 13 до 18 лет  мраморный зал
13:00-13:20 Мотивирующие лекции Интернет - предпринимательство Учащиеся, педагоги, родители. актовый зал
13:30-16:00 Мотивирующие лекции Профессии в сфере электронной коммерции, информационных технологий, авиации и телекоммуникаций. Учащиеся, педагоги, родители. актовый зал
16:00-17:00 Закрытие чемпионата и награждение победителей Все Без ограничений актовый зал
29.04.2017
УАҚЫТЫ ІС-ШАРАЛАР БАҒЫТЫ ЖАС САНАТЫ ӨТКІЗІЛЕТІН ОРНЫ
09:00-09:45 Қатысушыларды тіркеу, дайындау және шеберлік сабақтарға жазу Барлығы Шектеусіз фойе
10:00-10:30 Чемпионаттың ашылуы Барлығы Шектеусіз мәжіліс залы
10:45-11:45  Журналистерге арналған брифинг      - Ұйымдастырушылар, бірлесе ұйымдастырушылар, журналистер № 142 каб.
11:00-14:00  Инженерлік жоба Робот техникасы, мехатроника, 
Қолданбалы физика және ілеспе бағыттары, 
STEAM
7 -ден 12 жасқа дейін  салтанатты зал, 1 қабат
13-тен 18 жасқа дейін салтанатты зал, 1 қабат
7-ден 22 жасқа дейін дейін салтанатты зал, 1 қабат
11:00-16:00 Бағдарламалық жоба  Scratch                                                                                  Компьютерге арналған әзірлемелер                                             Ұялы құрылғыларға арналған әзірлемелер 7 -ден 12 жасқа дейін  №141 каб.
13-тен 18 жасқа дейін №141 каб.
19-дан 22 жасқа дейін дейін №141 каб.
11:00-14:00  WRO 2017 (Open Category) Арзан әрі таза энергия, тұрақты қалалар мен елді мекендер, климаттың өзгеруімен күрес, құрлықтың экожүйесін сақтау 12 жасқа дейін салтанатты залдың жанында орналасқан фойе
13-тен 15 жасқа дейін
16-дан 19 жасқа дейін
11:00-15:00 WRO 2017  Regular Category Тұрақты туризм 12 жасқа дейін мраморлы зал, ойын залы
Көміртектік бейтараптық  13-тен 15 жасқа дейін
Жаңғырмалы және таза энергия 16-дан 19 жасқа дейін
11:00-14:00 WRO 2017  Роботтар футболы  Роботтар футболы Шектеусіз мраморлы зал, ойын залы
12:00-16:00 Шеберлік сабақтар және семинарлар Робототехника                                                      Бағдарламалау (Scratch, Pyton, Swift, WEB, Apple)                                                                                                  3D дизайн и 3D модельдеу                                        мектеп әкімшілігі мен мұғалімдеріне арналған шеберлік сабақтар 7 -ден 18 жасқа дейін  №181 каб.
7 -ден 22 жасқа дейін  № 140, 184, 185, 171 каб. 
Шектеусіз  № 124 каб.
Шектеусіз № 181, 185, 171 каб.
30.04.2017
УАҚЫТЫ ІС-ШАРАЛАР БАҒЫТЫ ЖАС САНАТЫ ӨТКІЗІЛЕТІН ОРНЫ
09:00-10:00 Тіркеу "Роботтар сайысы" конкурсына қатысушылар Шектеусіз фойе
10:00-11:00 "Роботтар сайысы" конкурсына командалардың дайындығы      - Шектеусіз мраморлы зал
11:00-13:00 Роботтар сайысы Сумо 7-ден 12 жасқа дейін, 13-тен 18 жасқа дейін мраморлы зал
Кегельринг 7-ден 12 жасқа дейін, 13-тен 18 жасқа дейін мраморлы зал
Линия 7-ден 12 жасқа дейін, 13-тен 18 жасқа дейін мраморлы зал
13:00-13:20  Ынталандырушы дәрістер Интернет - кәсіпкерлік Оқушылар, мұғалімдер, ата-аналар мәжіліс залы
13:30-16:00  Ынталандырушы дәрістер Электрондық коммерция, ақпараттық технологиялар, авиация және телекоммуникация салаларындағы мамандықтар  Оқушылар, мұғалімдер, ата-аналар мәжіліс залы
16:00-17:00 Чемпионаттың жабылуы және жеңімпаздарды марапаттау Барлығы Шектеусіз мәжіліс залы